04 May

Birinci veya İkinci haciz ihbarnamesi

  BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ(İ.İ.K M.89/1) Birinci veya İkinci haciz ihbarnamesi Alacaklının talebi üzerine borçlunun üçüncü kişideki maaş ve ücret vb alacakları, alacağını haczeden icra dairesi üçüncü kişiye bir haciz ihbarnamesi gönderir, buna birinci haciz ihbarnamesi denir. Birinci haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye, takip borçlusunun kendisinden olan alacağına haciz konulduğunu, alacak tahsil edilinceye…

Devamını Oku
01 May

KAMUSAL FAALİYET YÜRÜTENLER VE KAMU GÖREVLİLERİNİN ZİMMET SUÇU

ZİMMET SUÇU NEDİR ? KAMU GÖREVLİLERİNİN ZİMMET SUÇU ; Zimmet suç tipiyle korunması amaçlanan yararlardan birincisi,kamuya ait değerlerin hukuka aykırı olarak kullanımının engellenmesi ,bunların dürüst bir şekilde idaresinin ve kullanımının sağlanmasıdır. Böylece devletin mali menfaatleri korunmaktadır. Korunan diğer hukuksal menfaat ise kamu görevlilerin doğruluğu ve dürüstlüğü ,bunların devlete sahip olmaları gereken…

Devamını Oku
01 May

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

Çek nedir? Karşılıksız Çekte Hapis Cezası Çek Kıymetli evraklardan biri olarak çek; bir bankaya hitaben yazılmış ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme biçimdir. Çekte bulunan taraflar kimlerdir? Keşideci: Çeki düzenleyen Muhatap: Çeki ödeyecek banka şubesi Hamil: Çeki elinde bulunduran kişi, alacaklı (hamiline) Cironta: Emre yazılı bir ticari senedi ciro eden…

Devamını Oku
29 Nis

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT NEDİR ?  menfi tespit ve istirdat davası Gerçekte (maddi hukuk açısından) borçlu olmadığı halde kendisine ödeme emri gönderilen takip borçlusu bir şekilde bu ödeme emrine itiraz edememiş veya itiraz ettiği halde elinde madde 68 hükmündeki belgeler olmadığından takip kesinleşmiş olabilir. Gerçekte borçlu olmayan takip borçlusu maddi…

Devamını Oku
29 Nis

BORÇLUNUN ALACAKLARINI HACZİ

BORÇLUNUN ALACAKLARINI HACZİ , BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE ALACAKLARININ HACZİ (İİK. 89/1-2-3 ) Borçlunun kendi mülkiyetindeki mallarının haczedilebilmesi gibi üçüncü kişilerdeki mal ve alacakları da haczedilebilir. Burada alacaktan kastedilen borçlunun bir kıymetli evraka bağlı olmayan alacaklardır. Bu alacaklar maaş ve ücret ile maaş ve ücret dışındaki alacaklardır. Borçlunun üçüncü…

Devamını Oku
12 Mar

Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davası

Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davası Borç İkrarı, Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davasındaki İspat Yükü ve Muvazaa İddiası Kararı T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2013/19-1622 KARAR NO: 2015/1238 YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ: 22/03/2013 NUMARASI: 2013/50 E…

Devamını Oku
12 Mar

Bankanın Tek Taraflı Olarak Tahsil Ettiği Masraf Ve Giderin İadesi

Bankanın Tek Taraflı Olarak Tahsil Ettiği Masraf Ve Giderin İadesi hakkında yargıtay kararı; T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/13-111 K. 2015/886 T. 4.3.2015 • BANKANIN TEK TARAFLI OLARAK TAHSİL ETTİĞİ MASRAF VE GİDERLERİN İADESİ ( Davalı Banka Tacir Olup Yaptığı Masrafları Tüketiciden İsteme Hakkı Bulunduğu – Bankanın Ancak Davaya…

Devamını Oku
12 Mar

Yargıtay HGK İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davası Olduğuna Karar Verdi

Yargıtay HGK İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davası Olduğuna Karar Verdi. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/9-838 KARAR NO : 2012/715       YARGITAY   İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Konya 1. İş Mahkemesi TARİHİ: 05/06/2012 NUMARASI : 2012/236-2012/369 DAVACI: …….. vekili Av. …….. DAVALI: ………. vekili Av. ……… Taraflar arasındaki “kıdem tazminatı ve fazla…

Devamını Oku
12 Mar

Yargıtay HGK Çocuğu Göstermeyene Velayet de Yok

Yargıtay HGK Çocuğu Göstermeyene Velayet de Yok ; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.04.2015 tarihli güncel kararında, müşterek çocuğun velayetini alan annenin, çocuk ile babanın şahsi münasebet tesisine engel olmasını, velayetin anneden alınarak babaya verilmesi için yeterli saydı. Hukuk Genel Kurulu, gerekçesinde,”… davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası…

Devamını Oku
12 Mar

YTTK’ da Çek ve İlgili Hükümler

GİRİŞ YTTK’ da Çek ve İlgili Hükümler ; Çalışmamda öncelikle, genel olarak zayi kavramını ele alıp ayrıntılı şekilde açıkladım. Daha sonradan çekin zayi edilmesi halinde başvurulabilecek hukuki yollardan olan; ödeme yasağı talep etme hakkı ve çekin mahkemece belirlenecek olan yere tevdii hakkını inceleyip, uygulamanın ne yönde olduğu hakkında Yargıtay kararları…

Devamını Oku