İcra – İflas Hukuku

Borcunu ödeyemeyen veya edimini yerine getirmeyen  borçlunun borcunun, alacaklının talebi ile , devlet zoruyla  ve kontrolü ile yerine getirilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiş olup günümüze kadar birçok değişiklik yapılmıştır.

Çelik Hukuk&Danışmanlık  Şanlıurfa da hukuk bürosu  olarak;  alacaklı veya borçlu konumunda olan müvekkillerimize karşı açılmış icra ve iflas takiplerinde hukuki yardımlar sağlıyoruz.

İcra iflas takip yolları;

 1. İlamlı icra takip yolu

1.ilamların icrası

2.ilam niteliğindeki haiz belgelere dayalı takip yolu (iik.34-38-149/1-149/1a)

 1. İlamsız icra takip yolu
 1. Haciz yolu ile genel takip
 2. Kambiyo senetleri hakkında takip
 3. Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip
 4. İflas yolu ile takip

-iflas yolu ile adi takip

-iflas yolu ile kambiyo senetleri takibi (özel)

 1. kiralanan hakkında tahliyeye ilişkin takip

Dava hizmetlerimiz ise ;

 • İcra ceza davaları takibi
 • İflas davaları takibi
 • İhalenin feshi davaları takibi
 • İhtiyadi haciz alma ve ifa etme
 • İflasın ertelenmesi davaları takibi
 • İflas ve icra itiraz davaları takibi
 • İstirdat davaları takibi
 • Menfi tespit davaları takibi
 • Tasarrufun iptali davaları takibi
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları takibi
 • İstihkak davaları takibi

Danışmanlık hizmetleri

 • İflas masasına kayıt ve devamı işlemlerin sağlanması
 • İcra ihalelerine katılma pey sürme
 • Alacağın icra masasına kaydettirilmesi ve prosedürün takibi
 • İflas erteleme işlemlerinin düzenlenmesi ve işlem tesisi
 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi iflas talepleri işlemleri
 • Şirket borç durumlarının belirlenmesi ve hukuki destek
 • Şirket kurtarma çalışmaları ve hukuki destek
 • İyileştirme projelerinin düzenlenmesi ve hukuki destek
 • Anlaşmaların düzenlenmesi ve sözleşme yazımı
 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi ve tahsilat
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması denetimi

Bölgede Vakıfbak ve Ziraat bankasının sözleşmeli avukatlığını yapan Çelik Hukuk & Danışmanlık büromuz icra ve iflas hukuku alacak tahsilatı ve her türlü hukuki sorununuza çözüm bulmak için hazırdır.

(ilgili makalelerin altında yayımlanmasını rica ediyorum )