İcra İflas Hukuku

İcra iflas hukuku alanında alacak ve borç ilişkilerinden kaynaklanan her türlü işlemi, borca itiraz, iflas talebi ve diğer tüm işlemleri kurumsal kimliğimizle birlikte meydana getirmekteyiz. Ayrıca boşanma sonrası nafaka ödenmemesi halinde de icra takibi başlatarak bu hakların korunmasını sağlamaktayız. İflas kararı, iflas erteleme, iflas eden şirketlerin satın alma işlemleri ve buna benzer işlemleri de hukuk büromuzca gerçekleştirilmektedir. Ödenmeyen çek ve diğer kambiyo senetlerinin tahsil edilmesi noktasında da hukuk büromuzca işlem meydana getirilmektedir.

İcra iflas takip yolları;

 1. İlamlı icra takip yolu

1.ilamların icrası

2.ilam niteliğindeki haiz belgelere dayalı takip yolu (iik.34-38-149/1-149/1a)

 1. İlamsız icra takip yolu
 1. Haciz yolu ile genel takip
 2. Kambiyo senetleri hakkında takip
 3. Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip
 4. İflas yolu ile takip

-iflas yolu ile adi takip 

-iflas yolu ile kambiyo senetleri takibi (özel)

 1. kiralanan hakkında tahliyeye ilişkin takip

Dava hizmetlerimiz ise ; 

 • İcra ceza davaları takibi
 • İflas davaları takibi
 • İhalenin feshi davaları takibi
 • İhtiyadi haciz alma ve ifa etme 
 • İflasın ertelenmesi davaları takibi
 • İflas ve icra itiraz davaları takibi
 • İstirdat davaları takibi
 • Menfi tespit davaları takibi
 • Tasarrufun iptali davaları takibi
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları takibi
 • İstihkak davaları takibi

Danışmanlık hizmetleri

 • İflas masasına kayıt ve devamı işlemlerin sağlanması
 • İcra ihalelerine katılma pey sürme 
 • Alacağın icra masasına kaydettirilmesi ve prosedürün takibi
 • İflas erteleme işlemlerinin düzenlenmesi ve işlem tesisi
 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi iflas talepleri işlemleri
 • Şirket borç durumlarının belirlenmesi ve hukuki destek
 • Şirket kurtarma çalışmaları ve hukuki destek
 • İyileştirme projelerinin düzenlenmesi ve hukuki destek 
 • Anlaşmaların düzenlenmesi ve sözleşme yazımı
 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi ve tahsilat
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması denetimi