KONUT VE İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

27 May

KONUT VE İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Konut ve işyeri kira sözleşmesi Doktrinde barınma ihtiyacına cevap veren mekanlar konut olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu mekanların konut olarak sayılabilmesi için üstünün örtülü olması gerekmektedir. işyerleri de yine kanunda ifade edildiği gibi çatılı mekanlardır. İşyeri sınai veya ticari nitelikte ekonomik faaliyetlerin ya da mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü veya en azından baskın karakter…

Devamını Oku
25 May

KONUT VE  İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Konut ve işyeri kira sözleşmesinin sona ermesi, Kira sözleşmesinin sona ermesi hususu ülkemizde ciddi bir sorun olarak durmaktadır. Zira kiracı, sözleşmesel haklarını bilmediğinde kiraya veren tarafından istenildiği zaman evden çıkarılabilmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Türk Borçlar Kanunu bu durumda kiracıyı koruyan hükümler getirmiştir. Belirtmek gerekir ki zamansal olarak kira…

Devamını Oku
10 May

İCRA TAAHHÜDÜ, TAAHHÜDÜ İHLAL VE İCRA TAKSİTLENDİRMESİ

İCRA TAAHHÜDÜ, TAAHHÜDÜ İHLAL VE İCRA TAKSİTLENDİRMESİ hakkında ; İcra Taahhüdü [İİK.m.111-İİK.m.340] İcra ve İflas hukukunda,borçlu borcunu rızası ile yerine getirmezse,takip alacaklısının(icra taahhüdü),borçlunun Devlet gücü ile borcunu yerine getirmeye zorlanmasını isteme hakkı vardır.Nitekim İcra ve İflas Kanunun tanıdığı imkanlar dahilinde borçlu, alacaklıya karşı olan borcunu eşit taksitler halinde ödeyerek borcundan kurtulabilir. Borcun…

Devamını Oku
08 May

TEMİNAT SENETLERİ VE NORMAL SENETTEN FARKLARI

TEMİNAT SENETLERİ VE NORMAL SENETTEN FARKLARI, Türk Ticaret Kanunun’da ve Borçlar Kanunun’da,kıymetli bir evrak özelliği taşıyan belgeler arasında yer almayan ticari güvencesi çerçevesinde iş ve hukuk hayatında önemli bir yer bulan ticari,hukuki belgedir. TEMİNAT SENEDİ NEDİR? -Bir anlaşma uyarınca işin,verilen sözün,mal veya hizmetin eksiksiz tamamlanacağını, taahhüdün sorunsuz yerine getirileceğini,verilen taahhüdün…

Devamını Oku
04 May

Birinci veya İkinci haciz ihbarnamesi

  BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ(İ.İ.K M.89/1) Birinci veya İkinci haciz ihbarnamesi Alacaklının talebi üzerine borçlunun üçüncü kişideki maaş ve ücret vb alacakları, alacağını haczeden icra dairesi üçüncü kişiye bir haciz ihbarnamesi gönderir, buna birinci haciz ihbarnamesi denir. Birinci haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye, takip borçlusunun kendisinden olan alacağına haciz konulduğunu, alacak tahsil edilinceye…

Devamını Oku
01 May

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

Çek nedir? Karşılıksız Çekte Hapis Cezası Çek Kıymetli evraklardan biri olarak çek; bir bankaya hitaben yazılmış ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme biçimdir. Çekte bulunan taraflar kimlerdir? Keşideci: Çeki düzenleyen Muhatap: Çeki ödeyecek banka şubesi Hamil: Çeki elinde bulunduran kişi, alacaklı (hamiline) Cironta: Emre yazılı bir ticari senedi ciro eden…

Devamını Oku
29 Nis

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT NEDİR ?  menfi tespit ve istirdat davası Gerçekte (maddi hukuk açısından) borçlu olmadığı halde kendisine ödeme emri gönderilen takip borçlusu bir şekilde bu ödeme emrine itiraz edememiş veya itiraz ettiği halde elinde madde 68 hükmündeki belgeler olmadığından takip kesinleşmiş olabilir. Gerçekte borçlu olmayan takip borçlusu maddi…

Devamını Oku
29 Nis

BORÇLUNUN ALACAKLARINI HACZİ

BORÇLUNUN ALACAKLARINI HACZİ , BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE ALACAKLARININ HACZİ (İİK. 89/1-2-3 ) Borçlunun kendi mülkiyetindeki mallarının haczedilebilmesi gibi üçüncü kişilerdeki mal ve alacakları da haczedilebilir. Burada alacaktan kastedilen borçlunun bir kıymetli evraka bağlı olmayan alacaklardır. Bu alacaklar maaş ve ücret ile maaş ve ücret dışındaki alacaklardır. Borçlunun üçüncü…

Devamını Oku
12 Mar

Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davası

Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davası Borç İkrarı, Bononun Hukuki Niteliği, Menfi Tespit Davasındaki İspat Yükü ve Muvazaa İddiası Kararı T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2013/19-1622 KARAR NO: 2015/1238 YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ: 22/03/2013 NUMARASI: 2013/50 E…

Devamını Oku
12 Mar

YTTK’ da Çek ve İlgili Hükümler

GİRİŞ YTTK’ da Çek ve İlgili Hükümler ; Çalışmamda öncelikle, genel olarak zayi kavramını ele alıp ayrıntılı şekilde açıkladım. Daha sonradan çekin zayi edilmesi halinde başvurulabilecek hukuki yollardan olan; ödeme yasağı talep etme hakkı ve çekin mahkemece belirlenecek olan yere tevdii hakkını inceleyip, uygulamanın ne yönde olduğu hakkında Yargıtay kararları…

Devamını Oku