0

Kıymetli Evrakın Zayi Olması Hali

Kıymetli Evraklar

Kıymetli Evrakın Zayi Olması Halinde Hamilin Önleyici Tedbir Alınmasını Talep Etme Hakkı

Kıymetli evrakın, hamilin rızası olmaksızın çalınma, kaybetme gibi durumlarda elinden çıktığında senedi ele geçirecek bir kişinin senedi, ibraz ederek hakkı talep etmesini önlemek amacı ile hamilin mahkemeye başvurarak ödemeden men kararı alması gerekmektedir. Alınan ödemeden men kararı senet borçlusuna tebliğ edilmelidir. Mahkemenin vereceği karar, ihtiyati tedbir niteliğindedir.

TTK’nın md. 669’ncu hükmüne göre; mahkeme, ödemeyi men kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmek için tevdi yerini bildirir.

Bedelin tevdi edilmesine ancak borçlunun talebi üzerine karar verilecek olup, mahkemenin kendiliğinden tevdi kararı vermesi söz konusu değildir. Ödeme yasağı zamanaşımını kesmez. Yargıtay’ın bir kararında ödeme yasağı kararının zamanaşımını kesmediği belirtilmiştir.

Bir cevap yazın