0

İnternetten Haber ve İçerik Kaldırma

İnternetten Haber ve İçerik Kaldırma ; Çağımızda bilgisayarın her eve girmesi, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte her gün internet ortamlarında, interaktif sosyal medya sitelerinde her konuda doğru ya da yanlış bilgi paylaşımları yapılmaktadır. Haber siteleri yaşanmış olayları halka haber verirken bazen ileri gidebilmekte, bazı olayları kamu bilgisine abartılı olarak aktarabilmektedir.

Zaman içerisinde bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla birlikte yeni haber siteleri türemiş, bu siteler isimlerini duyurmak adına siyasiler, ünlü isimler hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yapmaya başlamıştır. İnteraktif sosyal medya hesaplarında linç kültürünün gelişmesiyle birlikte doğruluğu kesin olmayan haberlerin yayılması hızlanmıştır. Haber siteleri aracılığıyla hakları ihlal edilen, hakkında özel hayatının gizliliğini ihlal edecek şekilde ya da yalan haber yapılan kişiler mahkemeye başvurarak haberin kaldırılmasını sağlayabilirler.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a başvurularak hem suç niteliği taşıyan hem de kişilik haklarına saldırı yönü bulunan haberlerin kaldırılması sağlanabilecektir. Hakkında yapılan haberi kaldırtmak isteyen kişi, öncelikle uyarı yöntemiyle içerik sağlayıcısına(İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan kişiler), içerik sağlayıcısına ulaşamıyorsa yer sağlayıcısına(Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten kişiler) başvurarak haberin kaldırılmasını talep etmelidir.

Bu kişiler kanun gereği tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait İnternet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde belirtmek zorundadırlar. Bu kişiler dönüş yapmadıkları halde, talebi reddetmiş sayılırlar. Bu durumda kişi Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak internetteki ilgili haberin kaldırılmasını talep edebilecektir.

İnternetten Haber Kaldırma Şartları Nelerdir?

  • Kamu yararının bulunması
  • Unutulma hakkı nedeniyle
  • Özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle
  • Suç sebebiyle
  • Kişilik haklarının ihlali sebebiyle
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ihlali nedeniyle İnternetten haber kaldırılması talep edilebilir.

İnternetten Haber Kaldırma Davası Nasıl Açılır?

Günümüzde sosyal medya siteleri tüm dünyada yoğun olarak kullanılmakta ve bilgiye erişim çok kolay sağlanmaktadır. Bugün bir haber sitesinin yaptığı bir haber akşama kadar tüm dünyaya yayılabilmektedir. Bu gibi haberin yayılmasının çok hızlı gelişeceği durumlarda haber yalnızca haber sitesinde kalmayacak, paylaşımlarla forum siteleri ve sosyal medya hesaplarında da yerini alacaktır. Bu sebeple hukuki süreç ne kadar hızlı başlatılırsa haberin yayılmasının önlenmesi o derece kolaylaşacaktır.

İnternetten haberin kaldırılmasını isteyen kişi en kısa sürece bir bilişim avukatına başvurarak hukuki süreci başlatmalıdır. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9.maddesinde belirtildiği üzere öncelikle uyarı yöntemiyle haberin mağduru içerik sağlayıcısına, buna ulaşamadığı halde yer sağlayıcısına başvurarak haberin kaldırılmasını isteyebilir. Bu talebinin reddedilmesi halinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilecektir.

Hâkim erişimin engellenmesine karar verebilir, vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunda kalmadıkça yapılmış yayının tamamını kapsayacak şekilde erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirirse gerekçesini belirterek internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

Hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilir. Hâkim yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma olmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

Kişilik hakkını ihlal eden aynı yayın başka internet adreslerinde de yayınlanıyorsa ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde hakimin verdiği karar bu adresler için de uygulanır. Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

İnternette yapılan bir yayın nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, doğrudan kuruma başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi, hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerine yer verilir. Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar tedbir talebini en geç dört saat içinde yerine getirir.

Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır. Erişimin engellenmesini talep edenler, internette yapılan yayın nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, durumu değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. Bu karara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi Kurum tarafından yapılır. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.

İnternetten Haber Kaldırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Engelleme talepleri içerik ve yer sağlayıcısına yapılabileceği gibi sulh ceza hakimine de yapılabilir. İçerik engelleme taleplerinde görevli olan hakim sulh ceza hakimidir.

Bir cevap yazın