0

Vekaletsiz İş Görme

Vekaletsiz İş Görme dediğimiz kavram,işi halleden kişinin vekalet belgesi olmadan iş sahibi hesabına iş görmesi olarak tanımlanır.İş görmenin konusunu maddi eylemler,hukuki eylemler veya hukuki işlemler oluşturur.

Vekaletsiz iş görme neticesinde işi gören kişi ve iş sahibi adına borçlar ve haklar doğar.İş sahibinin menfaatine olan bir eylemin ve bu eylemin geçerli bir yasaklanmasına aykırı olmayan bir iş görme hususu varsa gerçek olan vekaletsiz iş görme vardır.

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme hallerinde ise iş gören kişinin başkasına ait olduğunu bildiği işin veya bilmediği eylemin kendi çıkarına yapması durumu vardır.

Vekaletsiz iş görmede iş görenin hakları ve borçları nelerdir?

Vekaleti olmadan iş görmede iş gören kişinin o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür.Vekaleti olmadan iş gören kişi her türlü ihmalden doğan sonuca sorumlu tutulur.

İş sahibinin edindiği zararı veya zarar tehlikesi gidermek maksadıyla iş yapılmış ise iş gören kişinin sorumluluğu daha hafif değerlendirilir.İş sahibinin açıkça veya örtülü olarak işin yapılmasını yasaklamış olmasına rağmen,yapılmasına karşılık ve iş sahibi işi yasaklarken hukuka aykırı bir durum uygulamamış ise ,iş gören kişinin beklenmedik halden de sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Lakin bu durumda iş gören kişi için kurtulma durumu getirilmiştir.İş gören o işi yapmamış olsa bile zararın beklenmedik halden ötürü çıktığını ispat ederse zarardan kurtulur.

Vekaletsiz iş görmede iş sahibinin hakları ve borçları nelerdir?

  • İş sahibi iş gören kişinin durumdan kaynaklanan yaptığı tüm zorunlu ve yararlı masrafları faiziyle ödemek zorundadır.
  • İş sahibi,iş gören kişinin gördüğü iş dolayısıyla üstlendiği edimleri ifa etmek zorundadır.
  • İş sahibi iş gören kişinin uğradığı zararları ödemek zorundadır.

Vekaletsiz iş görmede sebepsiz zenginleşme

Vekaletsiz iş gören bir kimse,başkasına ait olan bir iş üzerinde yapmış olduğu hukuksal muamele neticesinde o kişiye ait hakların kendi nam ve hesabına geçirmesi vekaletsiz iş görme sebebi ile sebepsiz zenginleşmenin konusunu oluşturacaktır.

Vekaletsiz iş görmede zaman aşımı süresi

Borç ilişkisini kuran önemli unsur sözleşmedir.Her uygulanan sözleşme taraflar arasında hukuki işlem başlatır.Bu ilişkiye sözleşmeye dayalı akdi ilişkisi denir.Zaman aşımının başlangıç tarihinin vekalet sözleşmesinin son bulma tarihi olduğu doktirinde de baskın olarak kabul edilmiştir.

Kural olarak sözleşmeden doğan alacak zaman aşımı alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren başlar. Vekaletsiz iş görme de bir vekalet sözleşmesi bulunmadığı için böyle bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

Vekaletsiz iş görmede yetkisiz temsil farkı

Yetkisi olmadığı halde bir başka kimse adına hareket eden kişi,yetkisiz temsilci konumunda olup temsil edilenin yapılan işeme icazet vermemesi durumunda üçüncü kişi karşısında BK 39 çerçevesinde sorumlu tutulur.

Temsil edilen ise temsilcinin yetkisiz olarak yaptığı işleme bağlı olmaz.

Vekaletsiz iş görmede görevli yetkili mahkeme

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal varlığı haklarına ilişkin davalarda,şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme ,aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Bir cevap yazın