0

Şanlıurfa İcra İflas Hukuku

Yargılama hukukuna yakın olan İcra iflas hukukuna “cebri icra hukuku” ya da “takip hukuku” da denir. Cebri icra, borçlarını alamayan gerçek veya tüzel kişilerin devlet zoruyla borçlarının alınmasına denir. Yani icra iflas hukuku alacaklıların devlet yardımıyla alacaklarına nasıl kavuşacağını gösteren hukuk dalıdır. Devlet burada hukuk çerçevesi içerisinde zor kullanma yetkisine sahiptir. Şanlıurfa icra iflas hukuku, Şanlıurfa’da yaşayan ya da konusu orada olan borçların, devlet desteğiyle alınmasını ve hukuk düzenini sağlaması açısından önemli hukuki koldur. Bu sebeple bireyler ticaret anlaşmaları ya da alışverişini yaparken devlet güvencesi altında yaparlar. Tabi burada dikkat edilmesi gereken konu belgeli borç, yani borcun bir senet vb. belgeye dayanması gerekir. Elinde belge bulunmayanların ise genel haciz yoluna başvurmaları gereklidir. Genel haciz yolu için alacaklıların elinde adi senet, para borcu ikrarı içeren noter senedi, resmi dairelerce veya yetkili kişilerce usulüne uygun bir şekilde düzenlenen para alacağını gösteren belge olan alacaklılar başvurabilir.

İcra İflas Hukuku Neden Vardır?

İcra yoluyla veya iflas yoluyla olsun alacaklının hangi yolla borçludan borcunu alacağını, hangi hukuksal olanaklara sahip olduğunu, borçlunun mallarına nasıl el konulacağını ve el konulan malların nasıl paraya çevrileceği konularını ele alan ve bireyi bilgilendiren hukuk dalı olduğu için vardır. Ayrıca dikkat edilmelidir ki icra hukuku cüzidir. Yani bazı alacaklıların borçları için mallar haczedilir ve satılır. Fakat iflas hukuku küllidir. İflas hukukunda borçlunun bütün malları haciz edilir, satılır ve bilinen bütün alacaklıların borçları ödenir.

İcra İflas Hukukunda Devletin Görevleri Nelerdir?

Devlet, icra dairesi vasıtasıyla borcu tespit eder ve borçlunun mallarına el koyar. El konulan bu mallar daha sonra satılır. Bazen borçlunun borcu kadar bazen de borcundan daha fazla mal satılabilir. Eğer ki borçlunun borcundan fazla satım gerçekleştiyse, kalan para borçluya ödenir. İşte Şanlıurfa icra iflas hukuku bu sebeple vardır. Bireylerle devlet arasındaki hukuk bağını oluşturur ve işlemlerin daha iyi bir şekilde ilerlemesini sağlayarak hukuk düzenini ve birey menfaatlerini korur.

Şanlıurfa İcra İflas Hukuk Bürosunu Neler Yapmaktadır?

Şanlıurfa icra iflas hukuk bürosu, uzman kadrosu sayesinde ticaret, alacak- borç ve icra iflas hukuku konusunda tecrübesi ile isim edinmiş bir bürodur. Alacaklarını tahsil edemediklerinden dolayı ekonomik sıkıntı çeken kişilere daha iyi hizmet verebilmek için hedeflerini belirleyip o doğrultuda çalıştıkları için süreçleri hızlı ve sonuçları başarılıdır. Şanlıurfa icra iflas hukuk müvekkillerin alacaklarının tahsilini en kısa zamanda yaparak oluşacak zaman ve kar kaybını da önlemektedir. Bütün bunların yanında mükellefleriyle sürekli bağlantı içerisinde olarak, icra iflas sürecinde icra takibi, tespit davaları, iflas davaları, borçtan kurtulma, iptal davaları ve iflasın ertelenmesi gibi konularda hukuki destek vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.

Bir cevap yazın